เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไบโอวิสท์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เป็นบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ
โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางบริษัทฯ มีจุดเด่นอยู่ที่องค์ประกอบหลัก คือ
จุลินทรีย์กลุ่มไบโอติก ที่ชื่อว่า “ไบโอวิสท์” ที่เกิดจากการคิดค้น
ของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยอัจฉริยะ ดร.วิสุทธิ์ จันทวิชญสุทธิ์
ผู้ค้นพบ ในนามบริษัท ไบโอวิสท์ เทคโนโลยี จำกัดเนื่องจากเป็นเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ถูกค้นพบบริเวณป่าชายเลนของไทย
จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยี่ชีวภาพชั้นสูง จากการพัฒนา
และคัดเลือกจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
มาเพาะเลี้ยงให้อยู่ร่วมกัน แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้จุลินทรีย์ดังกล่าว
มีคุณประโยชน์หลากหลาย ทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสภาพสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่างกัน 
โดยมีฐานการผลิตในประเทศไทยและใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
เป็นหลัก สำหรับจุลินทรีย์ที่ได้จากขบวนการผลิตนี้ มีชนิด
และปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่เชื่อถือได้ ที่ผ่านการวิเคราะห์และรับรอง
โดยสถาบันและองค์กรที่เป็นที่ยอมรับสากล ทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีฐานการผลิตในประเทศไทยและใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก
สำหรับจุลินทรีย์ที่ได้จากขบวนการ
ผลิตนี้ มีชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์
ที่เชื่อถือได้ ที่ผ่านการวิเคราะห์และรับรองโดยสถาบันและองค์กร
ที่เป็นที่ยอมรับสากล ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

1. GLOBAL HEALTH SECURITY WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003
รายงานถึงกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
พืชและสัตว์ (BIO SAFETY LEVEL 1)

2. สถาบันวิจัยอาหารจากประเทศญี่ปุ่นรับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์
แม้ใช้ในปริมาณ 21,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว

3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สถาบัน วว.) ทดสอบ
ความเป็นพิษเฉียบพลัน
ทางปากที่ระดับ 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว พบว่า
หนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความ ผิดปกติของอวัยวะภายใน
จากการชันสูตรซากหนูทุกตัวเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ

4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ผลวิเคราะห์ พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและรา
ที่ก่อให้เกิดโรคใดๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

5.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
อนุมัติให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริโภค

6. หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผลทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ และ
สารประกอบที่สร้างจากจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของ เชื้อรา,
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน พบว่าสามารถยับยั้ง
เชื้อโรคได้หลายชนิด

7. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
(LCFA) รายงานผลการ
วิเคราะห์ถึงการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก-แคดเมี่ยม,
ตะกั่ว,สารกัมมันตรังสี, สารก่อมะเร็ง- อะฟลาท็อกซิน บี1,
บี2,จี1,จี2,
สารยาฆ่าแมลง กลุ่มออกาโนฟอสเฟส 15 ชนิด, สารไพรีทอยส์ 7ชนิด,
กลุ่มออกาโนคลอรีน 8 ชนิด และ
สารคาบาเมต 8 ชนิด พบว่า ตรวจไม่พบ
สารยาฆ่าแมลง ซึ่งมีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนดทั้งสิ้น

8. สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป(NEOTRON, ITALY) รายงานผล
การวิเคราะห์ถึงการปน
เปื้อนของสารโลหะหนัก- แคดเมี่ยม,ตะกั่ว,
สารกัมมันตรังสี, สารก่อมะเร็ง- อะฟลาท็อกซิน บี1,บี2,จี1,จี2 สารยาฆ่าแมลง
กลุ่มออกาโนฟอสเฟส 49 ชนิด, สารไพรีทอยส์ 17ชนิด และ
สารอะคาริไซด์ 13 ชนิด พบว่า มีต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนดทั้งสิ้น